ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА SKINCODE.COM STANDARD

Чрез това приложение се събират някои лични данни от нашите потребители.

ОБОБЩЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА
ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

Aнализ
Гугъл анализ
Лични данни: Бисквитки и данни относно употребата
Осъществяване на връзка с потребителя
Формуляр за контакти
Лични данни: различни видове данни
Взаимодействие с външни социални мрежи и платформи
Бутон „Харесвам“ на фейсбук и социални джаджи
Лични данни: Бисквитки и данни относно употребата
Взаимодействия, основани на локацията
Геолокализиране
Лични данни: географско положение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Притежател на данните
Skincode AG – Зеещрасе 59 – 8703 Ерленбах – Швейцария, info@skincode.com

ПЪЛЕН ВАРИАНТ НА ПОЛИТИКАТА

АДМИНИСТРАТОР И ПРИТЕЖАТЕЛ НА ДАННИТЕ

Skincode AG – Зеещрасе 59 – 8703 Ерленбах – Швейцария,
info@skincode.com

ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ
Сред видовете лични данни, събирани чрез това Приложение, от самото него или посредством трети страни, са следните: Бисквитки, данни относно употребата, различни видове данни и географско положение.
Другите лични данни, които се събират, може да бъдат описани в други раздели на тази политика за поверителност или чрез специален обяснителен текст, контекстуално със събирането на данните.
Личните данни може да бъдат свободно предоставени от Потребителя, или събрани автоматично при употребата на това Приложение.
Всяка една употреба на Бисквитки – или на които и да било други проследяващи инструменти – от това Приложение или от собствениците на услугите на трети страни, използвани от това Приложение, освен ако не е оповестено друго, се използва за идентифициране на Потребителите и запаметяване на техните предпочитания, само и единствено с цел предоставяне на услугата, изискана от Потребителя.
Ако определени лични данни не бъдат предоставени, това може да направи невъзможно за Приложението да предоставя услугите си.
Потребителите носят отговорност за всички лични данни на трети страни, които са били получени, публикувани или споделени посредством това Приложение и следва да потвърдят, че разполагат със съгласието на третата страна за предоставяне на данните на собственика.

НАЧИН И МЯСТО НА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ

Методи на обработване

Администраторът на данните обработва данните на потребителя по подходящ начин и следва да предприеме всички подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, изменение или неоторизирано унищожаване на данните.
Обработването на данните се извършва с употребата на компютри и/или ИТ активирани инструменти, в съответствие с организационни процедури и начини, които са тясно свързани с посочените цели. Освен за администратора на данни, в някои случаи, данните може да бъдат достъпни за определени видове отговорни лица, които участват в експлоатацията на сайта (администриране, продажби, маркетинг, правни въпроси, системна администрация) или външни страни (като например третите страни доставчици на технически услуги, доставчици на поща, доставчици на хостинг, ИТ компании, комуникационни агенции) определени, ако е необходимо, за лица, обработващи данни от Притежателя. Актуализираният списък на тези страни може да бъде поискан от Администратора на данни във всеки един момент.

Място

Данните се обработват в оперативните офиси на Администратора на данни и на всички останали места, на които са разположени страните, участващи в обработването. За допълнителна информация, моля, свържете се с администратора на данни.
Време на задържане
Данните се поддържат за времето, необходимо за предоставяне на услугата, поискана от Потребителя, или оповестено в целите, очертани в този документ, и Потребителят винаги може да поиска от Администратора на данни да отстрани временно или премахне данните.

УПОТРЕБА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ
Данните относно потребителя се събират, за да може Притежателят да предоставя услугите си, както и за следните цели: анализ, Осъществяване на връзка с потребителя,Взаимодействия, основани на локацията и Взаимодействие с външни социални мрежи и платформи.
Личните данни, които се използват за всяка една цел, са очертани в определените раздели на този документ.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се събират за следните цели и използването на следните услуги:
Aнализ
Услугите, които се съдържат в този раздел, предоставят възможност на Притежателя да мониторира и анализира уеб трафика и те може да бъдат използвани за проследяване поведението на Потребителя.
Гугъл аналитика (Google Inc.)
Гугъл Аналитика е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. (“Google”). Google използва събраните Данни за проследяване и изследване на употребата на това Приложение, за да изготвя доклади относно неговите дейности и да ги споделя с останалите Гугъл услуги.
Google може да използва събраните Данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите на собствената си рекламна мрежа.
Събирани лични данни: Бисквитки и данни относно употребата.
Място на обработване: САЩ – Политика относно неприкосновеността – Отказ
Осъществяване на връзка с потребителя
Формуляр за контакти (Това Приложение)
Чрез попълване на формуляра за контакти с данните си, Потребителят разрешава на това Приложение да използва тази подробна информация, за да отговаря на исканията за информация, офертите или който и да било друг вид молби, според посоченото в заглавието на формуляра.
Събирани лични данни: различни видове данни.
Взаимодействие с външни социални мрежи и платформи.
Този вид услуги предоставя възможност за взаимодействие със социалните мрежи или с други външни платформи направо от страниците за това Приложение.
Взаимодействието и информацията, получена чрез това Приложение, във всеки един случай са предмет на настройките за неприкосновеност на Потребителя с оглед на всяка социална мрежа.
Този вид услуга все пак може да събира трафични данни за страниците, на които е инсталирана услугата, дори и когато Потребителите не я използват.
Бутон „Харесвам“ на фейсбук и социални джаджи (Facebook, Inc.)
Бутонът „Харесвам“ на фейсбук и социалните джаджи са услуги, които позволяват взаимодействие със социалната мрежа на Фейсбук, предоставяно от Facebook, Inc.
Събирани лични данни: Бисквитки и данни относно употребата.
Място на обработване: САЩ – Политика относно Неприкосновеността
Взаимодействия, основани на локацията
Геолокализиране (Това Приложение)
Това Приложение може да събира, използва и споделя данни относно местоположението на потребителя, за да предостави услуги въз основа на локацията.
Голяма част от браузърите и съоръженията предоставят инструменти, чрез които можете да се откажете от тази характеристика по подразбиране. Ако е било предоставено изрично разрешение, данните за локацията на Потребителите може да бъдат проследени посредством това Приложение.
Събирани лични данни: географско положение.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Това Приложение използва Бисквитки. За да научите повече и да получите подробно уведомление относно бисквитките, можете да направите справка с Политиката относно бисквитките.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ

Правни действия

Личните данни на потребителя може да бъдат използвани за законови цели от Администратора на лични данни, в Съда или по време на етапите, които водят до възможно правно действие, което възниква поради неподходящата употреба на това Приложение или на свързаните с него услуги.
Потребителят декларира, че е информиран относно факта, че от Администратора на лични данни може да се изиска да разкрие лични данни при поискване от публичните власти.
Допълнителна информация относно личните данни на потребителя
Като допълнение към информацията, която се съдържа в тази политика за поверителност, това Приложение може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно определени услуги или събирането и обработването на лични данни при поискване.

Системни логове и поддръжка

За целите на експлоатация и поддръжка, това Приложение и всички услуги на трети страни може да събират файлове, които записват взаимодействието с това Приложение (Системни логове) или използват за тази цел други лични данни (като например IP адрес).
Информация, която не се съдържа в тази политика
По-подробна информация относно събирането или обработването на лични данни може да поискате от администратора на лични данни във всеки един момент. Моля, запознайте се с информацията за контакт в началото на този документ.

Права на потребителите

Потребителите имат правото, във всеки един момент, да научават дали техните лични данни се съхраняват, и могат да се допитат до Администратора на данни, за да научат относно съдържанието и произхода им, да проверят точността им или да поискат тяхното допълване, анулиране, актуализиране или коригиране, или трансформирането им в анонимен формат или да блокират всички данни, държани в нарушение на закона, както и да възразят срещу обработването им на базата на каквито и да било законни причини. Исканията следва да бъдат изпращани до Администратора на данни чрез информацията за контакти, изложена по-горе.
Това Приложение не поддържа исканията „Не проследявай“.
За да определите дали които и да било услуги на трети страни, които използва, уважават исканията „Не проследявай“, моля, прочетете техните политики за неприкосновеност.

Промени, извършвани в тази политика за неприкосновеност

Администраторът на данните си запазва правото да извършва промени в тази политика за поверителност във всеки един момент като предостави уведомление на тази страница до Потребителите си. Горещо ви препоръчваме да проверявате тази страница често, относно датата на последното изменение, поместено в долния край. Ако Потребител възрази срещу които и да било от промените, извършени в Политиката, Потребителят следва да преустанови употребата на това Приложение и може да поиска от Администратора на данните да премахне личните му данни. Освен ако не е оповестено друго, политиката за неприкосновеност в сила към съответния момент се прилага спрямо всички лични данни, с които Администраторът на данни разполага относно Потребителите си.

Информация относно тази политика за неприкосновеност

Администраторът на данните носи отговорност за тази политика на неприкосновеност, която е изготвена на база на модулите, предоставени от Iubenda и хоствани на сървърите на Iubenda.
Определения и правни препратки

Лични данни (или Данни)

Всяка една информация, която се отнася до физическо лице, юридическо лице, институция или дружество, чиято идентичност е или може да бъде определена, дори и непряко, чрез препратка към всяка друга информация, включително личен идентификационен номер.

Данни относно употребата

Информацията, която се събира автоматично от това Приложение (или от услугите на трета страна, използвани от това Приложение), може да включва: IP адреси или домейн наименования на компютрите, които се използват от Потребителите, използващи това Приложение, URI адресите (Единен Ресурсен Идентификатор), времето на предявяване на искането, използвания метод за подаване на искането до сървъра, размера на файла, получен в отговор на това, цифровия код, който посочва статуса на отговора на сървъра (успешен изход, грешка и други), държавата на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвана от Потребителя, различните времеви детайли на посещение (например, времето, прекарано на всяка страница в рамките на Приложението), както и подробната информация относно пътеката, следвана в рамките на Приложението със специална препратка към последователността на посетените страници, и останалите параметри относно операционната система на изделието и/или ИТ средата на потребителя.

Потребител

Физическото лице, което използва това Приложение, което следва да съвпада или да бъде упълномощено от субекта на данните, за когото се отнасят личните данни.

Субект на данните

Юридическото или физическото лице, за което се отнасят личните данни.

Обработващ лични данни (или Надзорник на данни)
Физическото лице, юридическото лице, публичната администрация или което и да е друго лице, дружество или организация, упълномощени от Администратора на данни да обработва личните данни в съответствие с тази политика за поверителност.

Администратор на данни (или Притежател)

Физическото лице, юридическото лице, публичната администрация или което и да е друго лице, дружество или организация с правото, също така съвместно с друг Администратор на данни, да взема решения относно целите и методите на обработване на личните данни и използваните средства, включително мерките за сигурност относно експлоатацията и употребата на това Приложение. Администраторът на данни, освен ако не е указано друго, е Притежателят на това приложение.

Това приложение

Хардуерният или софтуерният инструмент, посредством който се събират личните данни на Потребителя.

Бисквитки

Малко парченце информация, съхранявано на съоръжението на Потребителя.
________________________________________

Правна информация
Уведомление до европейските потребители: тази декларация за неприкосновеност бе изготвена в съответствие със задълженията по силата на Член 10 на ЕО Директива номер 95/46/EC, и по силата на разпоредбите на Директива 2002/58/ЕО, според ревизията на Директива 2009/136/ЕО, относно Бисквитките.
Тази политика за неприкосновеност се отнася само и единствено до това Приложение.
Последна актуализация: 15-ти ноември, 2016
iubenda хоства тази страница и събира някои лични данни относно потребителите